Nieuws

16-01-2013 13:02

SLEEP EN KEURCOMMISSIE SLOEPROEIEN

 

Amsterdam, januari 2013

Beste roeiers en roeisters,

Hierbij ontvangt u belangrijke informatie over het slepen van sloepen inzake de bepaling van de cw-kromme. 

 

In maart 2013 worden de jaarlijkse sleepproeven gehouden. Dit betekent dat in ieder geval de volgende sloepen moeten worden gesleept:

  1. Die sloepen die door het FSN-bestuur of door het bestuur van de Stichting Harlingen Terschelling Sloepevenementen worden aangewezen;
  2. Die sloepen die dusdanige wijzigingen hebben ondergaan dat dit naar het oordeel van de Sleep- en keurcommissie sloeproeien een gewijzigde cw-kromme tot gevolg kan hebben;
  3. Die sloepen waarvan de cw-kromme voor het laatst in 2008 (of eerder) is bepaald, waaronder de groep sloepen die in 2012 door overmacht NIET is hersleept, zie lijst

 

De genoemde sloepen moeten zich voor 15 februari 2013 zelf aanmelden voor een sleepproef, hetgeen door middel van bijgaand aanmeldformulier kan gebeuren.

 

SLOEPEN DIE IN 2012 GESLEEPT HADDEN MOETEN WORDEN DIENEN IN PRINCIPE HET EERSTE SLEEPWEEKEND VAN 2013 GESLEEPT TE WORDEN EN WORDEN DAT WEEKEND INGEDEELD! DAARMEE GRAAG REKENING HOUDEN BIJ DE AANMELDING!!!!

 

In de algemene ledenvergadering van de FSN van 2011 is een voorstel aangenomen waaraan de leden zich hebben geconformeerd.  E.e.a. houdt in dat een ieder zelf verantwoordelijk is voor het tijdig aanmelden van hun sloep. Bij twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met het bestuur van de FSN

Niet tijdige aanmelding kan tot gevolg hebben dat slepen in 2013 niet mogelijk is.

In dat geval zal de sloep in het register een aantekening krijgen waaruit blijkt dat niet over een geldige cw-kromme wordt beschikt, en dat deelname aan wedstrijden alleen buiten mededinging plaatsvinden. Deelname aan de FSN competitie(s) behoort dan ook niet tot de mogelijkheden.

 

Omdat wij verwachten in 2013 veel sloepen te slepen wordt er in twee weekenden gesleept:

  • 1e sleepweekend: Vrijdag 1 maart, zaterdag 2 maart en zondag  3 maart 2013 (in onderzoek: maandag 4 maart *1)
  • 2e sleepweekend: Vrijdagavond 8 maart (zeer beperkt), zaterdag 9 maart en zondag  10 maart 2013
  • Reserve sleepweekend: Vrijdagavond 15 maart , zaterdag  16 maart en zondag  17 maart  2013

 

Bij de aanmelding kan een voorkeur voor de sleepdag worden aangegeven. Wij zullen trachten zo veel mogelijk rekening te houden met deze voorkeur, maar sluiten niet uit dat sloepen op een andere dag dan als voorkeur aangegeven worden ingedeeld. U dient er dus van uit te gaan dat iedere sloep vanaf vrijdag 1 maart 2013 gesleept moet kunnen worden en er niet op gokken/hopen dat u in het tweede weekend wordt gesleept!

Op het aanmeldingsformulier kan tevens een voorkeur voor het gelijktijdig slepen met andere sloepen worden aangegeven (bijvoorbeeld als één vereniging meerdere sloepen wil laten slepen). In laatstgenoemd geval ligt het voor de hand dat hiermee rekening wordt gehouden. Voor de goede orde geven wij nog aan dat indien één en dezelfde sloep vaker dan 1 keer moet worden gesleept (bijvoorbeeld als heren- en als damessloep of als 8- en als 10 riemer) dit vanzelfsprekend op dezelfde dag plaats kan vinden.

De sloepen die worden aangemeld, zullen medio februari 2013 de definitieve uitnodiging ontvangen. Hierin wordt onder andere verder ingegaan op:

 

  • de definitieve datum van slepen
  • het aanbieden van de sloepen (technische staat)
  • het bemannen van de sloep

 

Ten aanzien van het laatste het volgende. Dit jaar is tijdens de sleepproeven gebleken dat veel teams hun sloep voor een sleepproef aanbieden zonder te beschikken over voldoende bemanning. Bij de aanmelding dient er rekening mee te worden gehouden dat een sloep inclusief roeiteam voor een sleep wordt aangeboden, waarbij het de sleepcommissie uiteraard vrij staat om een team uit meerdere teams samen te stellen (omdat het individuele gewicht van de bemanning belangrijk is tijdens het slepen). Volledigheidshalve vermelden wij nog dat elke sloep wordt gesleept met een onafhankelijke stuurman. Niet de Sleepcommissie maar de teams zelf zijn verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de bemanning!!!

Daarnaast blijkt bij herhaling dat sloepen “vervuild” worden aangeboden. Dit jaar wordt hierop strenger toegezien. De onderwaterschepen moeten schoon zijn en in een staat verkeren waarmee gedurende het seizoen wordt geroeid. In de bevestiging van het slepen wordt u hierover nog geïnformeerd.

 

*1)Door medewerking van alle partijen bestaat de mogelijkheid om het eerste sleepweekend ook op maandag (4 maart) te slepen. Dit betreft echter een pilot waarvoor eerst de belangstelling wordt gepeild. Mocht u belangstelling hebben voor die dag kan die optie in de aanmelding worden aangegeven.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van de leden van de Sleep- en keurcommissie sloeproeien. De contactpersonen zijn hier te vinden.

 

 

 

16-01-2013 10:42

Vandaag is de nieuwe site van de FSN online gegaan! De afgelopen weken is op de achtergrond hard gewerkt aan het bouwen van een volledig nieuwe website. Kijk rustig rond, en geef eventuele verbeterpunten door aan webmaster@federatiesloeproeien.nl

 

 

26-09-2012 15:12

IJmuiden, 26 september 2012


Onderwerp: Uitstel prijsuitreiking damesklassement
 

Geachte Heer/ Mevrouw,
 

Begin dit jaar heeft de sleep en keurcommissie een sleepdag verloren door een defect aan de sleepboot. Hierop hebben de sloepen welke die dag gesleept moesten worden een verlenging van 1 jaar gekregen voor de geldigheid van de sleepwaarde. Als voorwaarde is toen gesteld dat de te slepen sloepen hun onderhoud moesten melden en indien er in het klassement vreemde situaties zouden voordoen dit besproken zou worden in het bestuur.
De top 3 van de sloepen in het damesklassement zijn sloepen welke gesleept hadden moeten worden. Meerdere teams hebben daar opmerkingen over geplaatst en bij nadere beschouwing kunnen wij als FSN niet 100% garanderen dat de sleepwaarde correct is en dus de uitslag eerlijk is. Wij hebben na lang beraad en na het afwegen van de diverse opties besloten dat alle sloepen welke die bewuste zaterdag gesleept hadden moeten worden zullen worden herberekend na het vaststellen van hun echte sleepwaarde in maart 2013. Het gevolg hiervan is dat deze sloepen tijdens de uitreiking van de prijzen van het Nederlands Kampioenschap en de klassementen geen prijs zullen ontvangen. In het bewuste klassement zal dan helemaal geen prijs worden uitgereikt. Het grootste gevolg ligt hiervan bij de Dames.
In 2013 bij de eerste wedstrijd met de meeste sloepen zullen de prijzen dan worden uitgereikt.


Wij beseffen dat dit niet de meest ideale oplossing is maar denken wel dat dit de meest eerlijke oplossing is.
 

Het slepen en herberekenen in 2013 is wel aan een aantal voorwaarden verbonden:
1. Die sloepen moeten dan nog steeds in dezelfde staat zijn als nu in 2012. Zodra een sloep de komende winter gewijzigd wordt waarbij zijn weerstand kan veranderen, geldt dat zijn overgesleepte waarde van maart 2013 niet geldig  is voor de herberekening en wordt die sloep uitgesloten van die herberekening en ook uit het klassement voor 2012 gehaald.
2. Deze maatregel geldt alleen voor de sloepen die dit jaar op de uitgevallen sleepdag gesleept hadden moeten worden. Dus andere sloepen die dit jaar niet gesleept hadden moeten worden op de uitgevallen sleepdag, kunnen geen herberekening claimen als hun handicap in 2013 anders is geworden (ook als ze komende winter niet in onderhoud zijn geweest). De ploeg kan geen herberekening claimen als de handicap gunstiger wordt en concurrenten van die sloep kunnen geen herberekening claimen als de handicap ongunstiger wordt.                                                                                                                                                    

Wij menen met dit besluit onder de gestelde voorwaarden een eerlijke competitie te kunnen handhaven. Wij menen dat dit een unieke situatie is en hopen dat dit nooit meer voorkomt zodat deze maatregelen eenmalig zijn.
 

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u deze ten allen tijde richten aan ons
secretariaat op federatiesloeproeien@gmail.com 
 

Met vriendelijke groet,
 

Marco Clots
Voorzitter FSN

Onderdelen 173 - 175 van 175
<< 40 | 41 | 42 | 43 | 44